vector24.ro

Asigurările de care ai nevoie.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal - Vector24.ro

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, VECTOR24 MARKETPLACE SRL (denumită în continuare Vector24.ro), cu sediul în București, str. Ienăchiță Văcărescu nr.60, et.1, biroul 18, este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 31133 și are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: desfășurarea de activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing și publicitate, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului, de informare a utilizatorilor / clienților privind situația contului lor, de informare a utilizatorilor / clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, etc.

Datele / informațiile colectate privesc de regulă date primare necesare scopului descris anterior, respectiv: nume, prenume, data nașterii, domiciliul, telefonul, e-mail, formare profesională, date permis auto, date stare civilă, date privind bunurile deținute, date bancare, etc. Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate. Aceste date se stochează pe periodele de valabilitate a comenzilor (emitere - livrare), inclusiv pe durata arhivării documentelor potrivit normelor în vigoare și până la exercitarea dreptului de opoziție conform art. 15 (2) din legea 677/2001.

Completarea formularului de creare de cont și / sau de comandă cu datele dumneavoastră presupune acordul implicit și necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date Vector24.ro și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și / sau temporar de către Vector24.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea de către aceștia de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing și publicitate, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului, de informare a utilizatorilor / clienților privind situația contului lor, de informare a utilizatorilor / clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, etc.

Renunțarea la acțiunea de a completa formularele de creare de cont și / sau de comandă cu datele dvs. este asimilat refuzului dvs. privind utilizarea serviciilor și produselor oferite de Vector24.ro.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate următorilor destinatari: companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii și bunuri (asigurători, marketing, curierat, servicii de plată / servicii bancare), alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele Judecătorești și către alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Vector24.ro poate notifica utilizatorii / clienții privind produsele, serviciile, evenimentele oferite, poate trimite felicitări, cadouri promoționale sau alte mesaje speciale.

Va informăm că, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de informare, dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor dvs.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea totală sau parțială a acestora. Vector24.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator / client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul nostru poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa sediului social.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele / informațiile despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

Vector24.ro garantează securitatea și confidențialitatea datelor furnizate de utilizatori / clienți /potențiali clienți. În acest sens ia măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, fără a fi limitative, dupa cum urmează:

 1. Accesarea restricționată a bazei de date prin:
  • Identificarea și autentificarea utilizatorului;
  • Stabilirea tipurilor de acces după funcționalitate (administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) și după acțiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (scriere, citire, ștergere);
  • Desemnarea de utilizatori autorizați pentru operațiile de colectare și introducere de date cu caracter personal în sistemul informațional;
  • Înregistrarea celui care a făcut modificarea, precum și a datei şi orei la care s-a făcut modificarea;
  • Menținerea de către sistemul informațional a datelor șterse sau modificate;
  • Executarea periodică a copiilor de siguranță a bazelor de date cu caracter personal;
  • Instalarea în încăperi cu acces restricționat a serverelor / computerelor și a altor terminale de acces;
  • Înregistrarea într-un fișier de acces de tip log a fiecărei accesări a bazei de date cu caracter personal;
 2. Folosirea de sisteme automate de devirusare și de securitate a sistemelor informatice;
 3. Securizarea bazei de date;
 4. Instruirea personalului asupra confidențialității datelor cu caracter personal;
 5. Utilizarea de software licențiat sau open-source;
 6. Implementarea propriei politici de securitate a datelor cu caracter personal.

În plus, angajații companiei sunt obligați să respecte prezenta politică de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal, precum și confidențialitatea oricăror informații ce țin de activitatea desfășurată. Societatea va fi însă exonerată de orice răspundere atunci când pierderea informațiilor se datorează unui caz de forță majoră.

Observații:

 • orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
 • orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
 • modalitatea de informare "verbală" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea prin alte modalităţi (ex: prin intermediul convorbirilor telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Asigurători